WAT KOMT KIJKEN BIJ ENGINEERING VOOR
horizontaal gestuurd
boren (HDD)? 

Van Vulpen is elke dag bezig met de voorbereiding en uitvoering van HDD-projecten. Deze term staat voor Horizontal Directional Drilling ofwel horizontaal gestuurde boringen. Wat is allemaal nodig, voordat we zo’n boring kunnen uitvoeren? Dit artikel legt stap voor stap uit wat een HDD-engineering inhoudt.

Nadat een uitgebrachte offerte heeft geleid tot een projectopdracht vindt vanuit het Bedrijfsbureau een overdracht plaats naar de afdeling Engineering. Daarin staan zaken die tijdens het calculeren zijn opgevallen. De boorlijn wordt – aangegeven op een plattegrond - meestal ook bij de overdracht meegestuurd, waarna de engineering ermee verder kan.

KLIC
Allereerst wordt een KLIC-oriëntatiemelding gedaan. Hierin zijn alle bestaande kabels en leidingen op de projectlocatie zichtbaar, soms ook een geprojecteerde lijn van een toekomstige kabel of leiding. Zo brengen we alle kabels en leidingen in kaart, inclusief de bestaande boringen. Als tekeningen in de KLIC zijn meegeleverd, nemen wij ze over in onze tekening. Zo niet, dan vragen wij ze op bij de eigenaar. Op basis van de KLIC en de bestaande boringen ontwerpen wij een boorlijn die geen conflict heeft met andere kabels en leidingen. Soms lukt dit niet en bedenken we met de eigenaar een passende oplossing, zoals het afschermen van de kabel of leiding, tijdelijk buiten bedrijf stellen van de buis of leiding en toezicht vanuit de eigenaar.

Grondonderzoek
Op basis van de KLIC bepalen we een geschikte locatie voor het grondonderzoek. Uit meerdere sonderingen en soms een mechanische boring blijkt de opbouw van de ondergrond. Op basis hiervan bepalen we de beste diepte om te boren en of extra maatregelen nodig zijn voor de uitvoering. Denk aan het toepassen van een mudmotor of een stuurplaat bij hele slappe grond. Vaak raadplegen we ook het Dinoloket over de bodemopbouw. Met de resultaten van het grondonderzoek bereken we de druk van de boorspoeling en de trekkracht op de buis om in te trekken.

Ontwerptekening
Vervolgens brengen we de omgeving in kaart, zoals bruggen, tunnels en damwanden, waarna we dit verwerken in de tekening.  

We verwerken tevens de vergunningseisen om vergunningen aan te vragen om een rivier, snelweg of spoor te kruisen. Zo nodig, vragen wij de vergunningverlener om een toelichting op de eisen.

Terreinindeling

De machine die het werk gaat maken, bepalen we op basis van de lengte van de boring en de te boren leiding/bundel. Dit doen we in overleg met de uitvoering van Gestuurd Boren. In een terreinindelingstekening geven we de benodigde ruimte en het benodigde materieel aan.
Denk hierbij onder meer aan de boormachine, de recyclinginstallatie, pompen, containers voor de opslag van boorspoeling, auto’s, vrachtwagens en boorstangen. Ook maken we in de tekening duidelijk waar eventuele wegafzettingen of –afsluitingen komen om veilig te werken.

Intrekboog
Als wij een stalen leiding moeten intrekken (en een enkele keer ook met een HDPE buis/bundel), maken wij een intrekboogtekening. Omdat de buis maar een beperkte buigradius aan kan, brengen we deze in lijn met de boortunnel. In deze tekening gaan we uit van de minimale buigradius en bepalen we de locatie van de kranen of rollenstellen om de buis in te trekken.

Gyroscoop
Als de boring meer dan circa 10 meter onder maaiveld, rivier of snelweg door gaat of als de boorlijn tussen in- en uittrede niet begaanbaar is, passen we een Gyroscoop toe. Hiermee kunnen wij uiterst accuraat boren. Omdat de Gyroscoop een grotere buigstraal heeft dan de boorstangen, moeten we in het ontwerp ruimere bochten opnemen, dan bijvoorbeeld een walk-over boring.

Niet Gesprongen Explosieven (NGE)
In de Nederlandse bodem zijn veel Niet Gesprongen Explosieven te vinden, een risico voor gestuurde boringen. Onze opdrachtgevers onderzoeken dit van tevoren. Boren wij in een NGE-verdacht gebied, dan kunnen we met een Uxoscope eventuele explosieven detecteren.

Berekeningen
Tijdens de engineering maken wij diverse berekeningen, zoals een muddruk- en sterkteberekening. Zo nodig maken wij ook een opdrijfberekening van de leiding, een zettingsberekening, een damwandberekening en/of een kwelwegberekening.

Boorplan

Nadat de ontwerptekening door uitvoering en opdrachtgever is goedgekeurd, stellen we het boorplan op. Dit beschrijft het boorproces stap voor stap en vermeldt projectspecifieke bijzonderheden. Grondonderzoek en berekeningen zijn onderdeel van het boorplan.

Voorbeelden van bijzondere aanpak
Soms kunnen we de boring niet op de gebruikelijke manier uitvoeren. Een voorbeeld is het boren vanaf een kleiterp (Windplan Blauw), waar de boringen in het IJsselmeer uitkomen en de waterstand hoger is dan het maaiveld bij intrede. Met een kleiterp hebben we het maaiveld bij intrede tijdelijk verhoogd. Een ander voorbeeld is boren vanaf een ponton (Gouda – Reeuwijk), waar een kabeltracé langs een smal dijkje werd aangelegd. Omdat de berm te smal was, hebben we vanaf een ponton geboord. Bijzonder was een boring in Ede, waar een pand niet gesloopt bleek te zijn. Daardoor moesten we het uittredepunt verplaatsen om de intrekboog langs het pand te laten gaan.