UNIEK PROJECT
‘WEG VAN DE SNELWEG’ VOLTOOID

Om de doorstroming op de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten te verbeteren, wordt deze in de toekomst verbreed. Om dat mogelijk te maken, verlegde Van Vulpen alvast de bestaande drinkwatertransportleiding, tussen Meerkerk en Lexmond, naast de A27 over een lengte van 5,7 kilometer. Met de succesvolle aansluiting op het bestaande leidingnet is dit project, met als passende titel ‘Weg van de Snelweg’, eind maart voltooid.

De drinkwaterleiding voorziet de ruim 300.000 inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van drinkwater. Gemiddeld stroomt 650.000 liter drinkwater per uur door de drinkwaterleiding. Op zomerse dagen kan dat oplopen tot 1.200.000 liter per uur en bij calamiteiten is zelfs 1.650.000 liter per uur denkbaar. Om de continuïteit van deze belangrijke drinkwatervoorziening te waarborgen en schade aan drinkwaterleidingen te voorkomen, heeft drinkwaterbedrijf Oasen voor deze oplossing gekozen. Van Vulpen kreeg van Oasen de opdracht om circa 5.7 kmdrinkwatertransportleiding DN700 staal aan te leggen en gebruiksklaar op te leveren. 

Daarnaast verwijderen of vullen we de vervallen transportleiding DN700 langs de rijksweg A27 tussen Lexmond en Noordeloos. Door vroegtijdige samenwerking van Oasen en Rijkswaterstaat werden de verleggingen gebundeld, waardoor de hinder beperkt bleef en kosten bespaard. 

Door vroegtijdige samenwerking van Oasen en Rijkswaterstaat werden de verleggingen gebundeld, waardoor de hinder beperkt bleef en kosten bespaard. 

Onder natuurgebied door
Dankzij de inzet van Van Vulpen loopt de leiding – op een diepte van 25 meter - onder natuurgebied Zouweboezem door. Naast drie horizontaal gestuurde boringen van 1.100 meter lengte realiseerde Van Vulpen een elektrische boring van circa 2.300 meter, met een diameter van 70 centimeter. Dat is een Europese primeur, want het was de langste boring van deze diameter met elektrisch boormaterieel. Het ging om een ‘meet-in-the-middle’, waarbij de boorkoppen van de twee elektrische boorstellingen elkaar ongeveer halverwege hebben ontmoet. Het doorverbinden van de boringen en het aansluiten op het bestaande netwerk gebeurde met behulp van open ontgraving.

Minder stikstofuitstoot
Duurzaamheid was één van de criteria van Oasen voor de selectie van de aannemer. Elektrisch boren heeft de stikstofuitstoot aanzienlijk verminderd. In plaats van 1.000 liter diesel per dag die een conventionele boorstelling verbruikt, was dat met deze elektrische boorstellingen zo’n 300 liter per dag. De oude leiding werd uit gebruik genomen, vanaf het moment dat de nieuwe leiding in gebruik was. Daardoor bleef bij de inwoners Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tijdens de werkzaamheden gewoon water uit de kraan komen. 

een Europese primeur, want het was de langste boring van deze diameter met elektrisch boormaterieel. 

VERLEGGING VAN KABELS
EN LEIDINGEN
VOOR VERBREDING A27 BRABANT

Net als voor het verbreden van de A27 in Zuid-Holland verlegt Van Vulpen ook kabels en leidingen in Noord-Brabant, voor het snelweggedeelte ten zuiden van de Merwedebrug bij Gorinchem. Dit gebeurt in opdracht van Brabant Water en Enexis. Alle boringen gaan onder de A27 door en zijn tot 700 meter lang. 

Het traject bestaat voor Van Vulpen uit vijf locaties waar verschillende kabels en leidingen worden verlegd, van water, hogedrukgas en lagedrukgas tot middenspanning en laagspanning. De boringen bevatten bundels tot maximaal negen buizen. Projectleider Jos Kienhuis: ‘Dat dit project meerdere disciplines omvat, maakt het uitdagend voor ons. Van tevoren denken wij na over de aanpak en welke disciplines wij gelijktijdig kunnen aanleggen en welke niet. Dat wegen we per locatie. De ene keer leggen we drie disciplines tegelijk aan, de volgende gaat het om één discipline en daarna kan het gaan om alle vijf disciplines.’

Positieve ambitie
De uitvoering begon afgelopen najaar en is, naar verwachting, in de zomer van 2022 klaar. Deze planning sluit aan bij de doelstelling van Rijkswaterstaat. Zij wil zoveel mogelijk kabel- en leidingkruisingen hebben omgelegd, voordat de A27 daadwerkelijk wordt verbreed. ‘Dat is een positieve ambitie,’ vindt Jos. ‘Het verkleint het risico op stagnatie in de aanleg, waardoor die alleen nog boven de grond hoeft plaats te vinden.’ De rijkswegverbreding wordt dit jaar aanbesteed.

Ondersteuning bij engineering
Ook al is Van Vulpen voor dit project uitvoerend aannemer, toch waren wij al bij het ontwerptraject betrokken. ‘Op basis van onze ervaring en expertise hebben wij ondersteuning gegeven bij de engineering van de boringen. Ook hebben wij de boorplannen klaargemaakt voor de vergunningaanvraag bij Rijkswaterstaat.’ De engineeringstekeningen zijn gemaakt door een adviesbureau. In overleg met Brabant Water en Enexis heeft Van Vulpen geïnventariseerd of en wanneer kabels uitschakelbaar zijn. ‘Op basis daarvan hebben wij een uitvoeringsplan gemaakt met als belangrijkste doel hinder voor de eindgebruiker te voorkomen.’

Veel stakeholders
Het project kent een grote hoeveelheid stakeholders. Naast Rijkswaterstaat, eigenaar van de snelweg en initiatiefnemer zijn provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Enexis, Waterschap Rivierenland, diverse gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en particulieren betrokken. Mede hierdoor liep de eerste locatie vertraging op. Jos: ‘Met name de eigendomsoverdracht is een complexe factor. Rijkswaterstaat komt met grondeigenaren een overdrachtsdatum overeen. Vóór die tijd moeten wij al werkzaamheden hebben gedaan. Daarvoor graven wij het liefst in de grond van Rijkswaterstaat, maar soms is dat nog in de grond van een particuliere eigenaar en dat maakt het lastig. Daarom blijven we de situatie continu, onder andere via een tweewekelijks overleg, goed monitoren, plannen en checken.’

Samenwerking Brabant Water
Omdat de onderhandelingen daarover lang kunnen duren, is besloten om te starten met de tweede locatie. ‘Op dat traject werken wij goed samen met Brabant Water, iets wat wij overigens al jaren doen. Zo maken wij al ruim vier jaar onder andere plannen voor geboorde kruisingen onder spoortrajecten. Brabant Water heeft ons gevraagd om - voor deze locatie - een ontwerpadvies te geven over het boren onder de snelweg. Naast deze betrokkenheid bij het boorplan hebben wij de stukken aangeleverd voor de vergunningaanvraag. Binnenkort gaan wij aan de slag.’ 

lees meer
Lees minder
‘Op basis van onze ervaring en expertise hebben wij ondersteuning gegeven bij de engineering van de boringen.